EYELASH EXTENSION                               

MIRACLE LASH                                              $88

KOREAN LASH                                             $108

VOLUME LASH                                            $148

  

EYELASH PERMING

JAPANESE DOLLY EYELASH PERM         $68