EYELASH EXTENSION                               

NATURAL LASH                                            $88

VOLUME LASH                                            $138

  

EYELASH PERMING

JAPANESE DOLLY EYELASH PERM         $68